تبلیغات
انجمن زیست شناسی پیام نور مرند - انیمیشنی جالب در مورد کار قلب و صداهای آن و الکتروکاردیوگرام