تبلیغات
انجمن زیست شناسی پیام نور مرند - انیمیشن در مورد مبحث های زیست شناسی

انیمیشن در مورد مبحث های زیست شناسی

برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید
پروتئین سازی     
               
تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها

آنزیمهای محدود کننده
          
همانند سازی DNA    

زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری
 
     
میتوز و سیتوکینز

زنجیره انتقال الکترون در کلرولاست و فتوفسفریلاسیون چرخه ای و غیر چرخه ای

میوز و مقایسه آن با میتوز، مراحل میوز و آرایش تصادفی کروموزومها در میوز


لیزوزوم  
        
آندوسیتوز و اگزوسیتوز. پمپ سدیم - پتاسیم. پمپ پروتون  

دستگاه غشایی درونی و ترشح پروتئین  
        
انتقال فعال و غیر فعال (پاسیو)     

چرخه اسید سیتریک ( کربس)   
    
مسیرهای بیوشیمیایی  

اپران لک و تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها. کمپلکس رونویسی

مکانیسم رونویسی. کنترل چرخه سلول
  
گوش داخلی

کوتاه شدن سارکومر (انقباض)

پتانسیل عمل. سیناپس و ... 

ویروس HIV و همانند سازی آن. منشا پریون ها
           
مراحل گوارش

چرخه زندگی پلاسمودیوم-مالاریا     
                      
دستگاه گردش خون انسان

فشار اکسیژن و دی اسیدکربن و تبادل

                  
اسپرماتوژنز      

شناسایی سلول های خونی
 
                             
آسم             

مکانیسم عمل هورمونهای استروئیدی. تیروئیدی و آمینواسیدی      
 
دیابت  

مولکولهای زیستی (ماکرومولکولها)    

آناتومی و ساختار کلیه  

               
مدل مولکولی غشای سلول (دولایه لیپیدی)

قلب و جریانهای کوچک و بزرگ خون  
  
ویروس ایدز .چرخه و آناتومی و ... 

مهندسی ژنتیک(کلونینگ پلازمیدی)  
  
بازی تعیین گروه خونی

سیکل قاعدگی و تخمک گذاری در زنان

پتانسیل استراحت غشای نورون


[ یکشنبه 20 اسفند 1391 ] [ 08:27 ب.ظ ] [ محمد حسین قنبری ]