تبلیغات
انجمن زیست شناسی پیام نور مرند - + آشنایی با چرخه زندگی مگس سرکه

+ آشنایی با چرخه زندگی مگس سرکه

مگس سرکه

مگس سرکه یا مگس میوه ویا بهتر بگوییم Drosophila melanogaster مگسی است از زیرراسته مگسهای Brachycera و راسته دوبالان Diptera می‏باشد


طول بدن این مکس 3-4 میلیمتر وبه رنگ های زرد ، قهوه ائی ، خاکستری تا سیاه بوده وموی آریستا در شاخک ها پروش بوده وبند سوم شاخک تا حدودی تخم مرغی است .غالبا چشمهای مرکب آن درشت وقرمز رنگ بوده وبالها در حالت استراحت بطور مسطح ودر پشت بدن قرار می‏گیرند فاقد قاشقک بال بوده وبر روی میوه های در حال تخمیر واطراف خمره های سرکه دیده می‏شود ودارای چهار جفت کروموزوم است، بعد از اینکه عمل لقاح صورت گرفت وزیگوت تشکیل شد، مراحل رشد ونمو رویانی در داخل غشاء های تخم انجام می‏گیرد وسپس لارو از تخم خارج شده وبا تغذیه ورشد خود در نهایت به شفیره تبدیل می‏شود. لاروها سفید رنگ وبند بند بدون پا وزواید بدنی ودر ناحیه سر قلابهای آرواره ای به رنگ سیاه دیده می‏شوند در این مرحله رشد حشره سریع بوده وغذای فراوان میخورد ولی هنوز بالا ندارد، پس از آن نیز شفیره تکامل پیدا کرده وحشره کامل یا بالغ ظاهر می‏گردد طول مدت این مراحل تحت تاثیر دمای محیط متغیر است بطوری که در دمای 20 درجه سانتیگراد متوسط دوره تخم ولارو 8 روز است ودر دمای 25 درجه این مدت به 5 روز تقلیل می‏یابد. این مگس به بوی تخمیر وسرکه جلب می‏شودومخمرهای عامل گندیدگی میوه ها را با خود بر روی میوه های گندیده ویا رسیده حمل کرده و در آنجا کشت می‏دهند ودر داخل آنها تخم ریزی می‏کنند . مکسهای کامل ولاروهای آنها در محیطهای اسیدی وتخمیری زندگی می‏کنند ودر محل تغذیه این مکس معمولا میکروارکانیسم هایی مثل باکتری ها وقارچها نفوذ کرده وتکثیر می یابند .


حشره      کامل   شفیره   لارو           تخم

این مگس ‏در مرحله لاروی به‏ قدری فعال وحریص به تغذیه است‏ که به علت خزیدن از نقطه‏ ای به نقطه دیگرجهت تغذیه در مسیر خود کانالهائی ودالانهائی در محیط پیرامون خود ومحیط غذائی غلیظ ایجاد می‏کنند ودر مورد قارچ خوراکی هم اگر یک قارچ آلوده را از وسط نصف کنید این دالانها وکانالهای را که لارو این مگس ایجاد کرده است را دقیقا مشاهده خواهید نمود .

از مهمترین گونه های مگسهای سرکه که آفت قارچهای خوراکی محسوب می‏شوند می‏توان به  funebris Drosophila و Drosophila melanogaster اشاره کرد


مگس کامل از ریسه های روی کمپوست تغذیه کرده واقدام به تخم ریزی در داخل کمپوست می‏کند و بعد از طی مراحل فوق الذکر لارو بوجود می‏آید وشروع به تغذیه از ریسه های داخل کمپوست کرده واگر بر روی کمپوست قارچی وجود داشته باشد از طریق پایه وارد کلاهک شده واین کانالها ودالانها را ایجاد خواهد کرد.

هر گاه دمای محیط از 25 درجه سانتیگراد پایین بیاید قدرت زاد و ولد کم شده و در نهایت در زیر 16 درجه سانتیگرادباعث از بین رفتن مگسها می‏شود ونیز اگر دمای محیط بالاتر از 30 درجه سانتیگراد باشد

باعث عقیم شدن حشره نر ودر نهایت باز منجربه از بین رفتن آنها می‏گردد پس نتیجه می‏گیریم بهترین دما جهت زندگی Drosophila Melanogaster ) 25) درجه سانتیگراد است


تصویر A مرحله تخم مکس سرکه تصویر B  نمای جانبی وپشتی مرحله تخم

تصویر C  مرحله لارو تصویر D مرحله شفیره

تصویررنگی از مگسهای بالغ دروزوفیلا ملانوگاستر مکس سرکه


چرخه زندگی مگس سرکه


ساعت

روز

مرحله

0

0

لحظه تخم ریزی

22-0

1-0

تشکیل جنین

22

1

خروج ازتخم

47

2

اولین پوست اندازی

70

3

دومین پوست اندازی

118

5

تشکیل پویا

122

5

پوست اندازی قبل از پویا

130

5/5

پویای کامل(سر.دم وبال)

167

7

تشکیل رنگدانه درچشم

214

9

خروج مگس از پویا

215

9

گسترش بالها-بلوغ

 

طرز صید مگس سرکه از طبیعت

در ظروف استوانه ای میوه های در حال تخمیر راقرار داده بوی مخصوص ان سبب جاب مگس ها میشود.

پرورش ونگهداری مگس سرکه

ازطریق محیط های کشت ساختگی

طرزتهیه آن

85گرم آردسفید و5/42گرم مخمر رادر آب سرد حل می کنیم.

75گرم شکر و20گرم آگار رادر آب 45درجه حل می کنیم.

دومحلول فوق را مخاوط کرده وحجم را به 1650 میرسانیم .وسپس 45دقیقه حرارت ودر نهایت 15سی سی اسید استیک به آن می افزاییم.

اهمیت مگس های سرکه به عنوان مدل آزمایشگاهی

1-سهولت دسترسی  وپروش در شرایط آزمایشگاهی

2-دوره تکاملی کوتاه (11روز)

3-تولید تعداد زیادی تخم

4-مطالعه آسان صفات(4جفت کروموزم)

در مگس سرکه، جانداری که معمولاً در اکثر مطالعات ژنتیکی استفاده می شود، افراد نوعوحشی معمولاً چشمان قرمز و بال گرد دارند


حالت های دیگر به غیر از نوع وحشی، گونه ها یا حالت های جهش یافته نام دارند 


بنابراین، افراد دارای چشم قرمز، نوع وحشی و افراد دارای چشم سفید، نوع جهش یافتههستند. در شیوه نام گذاری مگس سرکه، الل ها از روی فرم مغلوب نام گذاری می شوند. دراین روش، از حرف اول نام الل جهش یافته استفاده می شود. در صورتی که الل جهش یافتهغالب باشد، از حرف بزرگ و در صورتی که الل جهش یافته مغلوب باشد، از حرف کوچکاستفاده می شود برای مثال رنگ چشم سفید،eye white، نسبت به الل وحشی، رنگ چشم قرمز،مغلوب است. برای نام گذاری الل مسبب رنگ چشم سفید، از حرف w کوچک استفاده می کنیم. الل نوع وحشی را با یک + superscriptمشخص می کنیم. یعنینشان دهنده رنگچشم قرمز است. در برخی موارد، به جای اندیس + ، از یک علامت + به تنهایی و بدوننوشتن حرف اول نام الل جهش یافته استفاده می کنیم. و علامت هایو+،هر دو بهمعنای رنگ چشم قرمز هستند. البته در صورتی می توانیم تنها از علامت + استفاده کنیمکه صفت مورد بحث مشخص باشد و با الل دیگری اشتباه نشود. مثلاً وقتی که بدانیم درمورد رنگ چشم بحث می کنیم، به جایاز + استفاده میکنیم در صورتی که بیش از 1 الل جهش یافته در جمعیت وجود داشته باشد ( دقت کنید کهبرای هر صفت در جمعیت، فقط 1 الل نوع وحشی در نظر می گیریم )، اللی را که نسبت بهتمامی الل های جهش یافته مغلوب باشد را برای انتخاب نام الل بر می گزینیم. برایمثال، برای رنگ چشم، در جمعیت به حالت دیگری نیز وجود دارد به نامwhite_apricot. این الل نسبت به white غالب است. بنابراین الل white را برای نامگذاری استفاده میکنیم. اللwhite_apricot را با یک اندیس a مشخص می کنیم

  


موضوع: ژنتیک.....،
[ شنبه 12 اسفند 1391 ] [ 10:27 ق.ظ ] [ مرتضی علی ]